YAPRAK DAL AYIRMA VE YIKAMA
Kaliteli ve sal覺kl覺 naturel s覺zma zeytinya覺na ulamak için el ile toplad覺覺m覺z zeytinlerimizde yaprak yada dal parçalar覺 olmas覺 olanaks覺zd覺r. Ancak s覺r覺k veya makinelerle toplanan zeytin meyvelerinin aras覺nda doal olarak zeytin yapra覺 ve kuruyan dallar覺n üst ince k覺s覺mlar覺 mutlaka kar覺acakt覺r. Bu kar覺覺mlar覺n üreteceimiz ya覺n kalitesini olumsuz etkilemesini istemiyorsak y覺kama sisteminden önce bunkere dökülen zeytinlerin elevatör ile ta覺nmas覺 s覺ras覺nda mutlaka en az 1 yada çeide ve hasata göre 2 emici fan yard覺m覺yla zeytin meyvelerini yaprak ve dallardan ar覺nd覺rmam覺z gerekmektedir.

 

Özellikle kurak geçen mevsimlerde kuruyan uç sürgünleri hasat s覺ras覺nda zeytin meyvelerinin aras覺na kar覺makta, emici fanlar覺n zeytin meyvesi ile ayn覺 a覺rl覺a sahip olan dallar覺 temizleyemedii görülmütür.Bu durumda hasat覺n elle yap覺lmas覺, makineli hasat yap覺l覺yor ise ön elemenin ard覺ndan çift fan sistemi kurulmas覺 gerekmektedir.

Kuru dallar覺n ve yapraklar覺n zeytin hamuruna kar覺mas覺 elde edilecek ya覺n kusurlu olmas覺na sebep olaca覺 bir gerçektir. Zeytin hamuruna kar覺an dallar zeytinya覺m覺za odun tad覺 verecek yapraklar ise üretimin ba覺nda zeytinya覺m覺z覺n rengini yeile dönütürdüü fayda gibi düünülse de daha sonras覺nda renk pigmentlerinin (klorofil) 覺覺k etkisi ile çözünmesi  ya asitlerini etkileyerek ya覺m覺z覺n bozulmas覺na sebep olacakt覺r.Bata lehimize gibi görünen olay daha sonra kar覺m覺za telafisi mümkün olmayan kusurlar oluturacakt覺r. Ayr覺ca zeytinya覺na yaprak etkisi çok ac覺 verici olmakta ve dilimizin üzerinde özellikle arka taraflar覺nda ine batmas覺 ve uyuma eklinde ortaya ç覺kmaktad覺r.

Y覺kama suyu , zeytin meyvesinin kaliteli ve sal覺kl覺 naturel zeytinya覺na dönütürülmesinde çok önemli bir yer tekil etmektedir.

Y覺kama suyunun ph derecesi, suyun 覺s覺s覺 ve kirlilii kaliteli zeytinya覺na giden yolumuzda engeller oluturabilir.

Y覺kamada kullan覺lan yeralt覺 sular覺n覺n analiz yapt覺r覺lmas覺nda fayda olduunu düünüyorum,ayr覺ca ph derecesinin etkisi suyun zeytin meyvelerine bulaarak k覺r覺c覺ya ve doal olarak ta hamura kar覺mas覺 ile olumaktad覺r.

Eer y覺kama suyumuz s覺cak ise zeytin meyvelerinde olumsuz olarak asit yükselmesine sebep olacakt覺r, ayr覺ca y覺kama suyunun her parti üründe deitirilmesi gerekmektedir.

 

Deitirilmeyen y覺kama suyu bir süre sonra bulan覺klaacak hatta çamur haline gelirken zeytin meyveleri bile gözle görünmeyecektir. Zeytin meyvelerine bulaan çamur elde edilen zeytinya覺nda kalite bozulmalar覺na sebep olurken toprak tad覺 oluturarak kusurlu zeytinya覺 elde etmemize neden olacakt覺r.

Zeytin meyveleri yaprak ve dal temzilii yap覺ld覺ktan sonra y覺kama tank覺na aktar覺ld覺ktan sonra suyun s覺cakl覺覺,ph derecesi ve kirlilii mutlaka izlendikten sonra , zeytin taneleri k覺r覺c覺ya gitmeden önce elee girerken son bir kez dulama (yamurlama) sistemi yap覺lmal覺 hatta son yamurlama ileminden sonra bula覺k su kalmamas覺 için çift fanl覺 souk kurutma sistemi eklenmelidir.

 

Zeytin meyveleri k覺r覺c覺ya gitmeden önce temizliinin yap覺ld覺覺ndan emin olduktan sonra gönderilmeli ve suyla temas覺 mümkün olduunca azalt覺lmal覺d覺r. Suyla temas eden zeytin hamuru içerisindeki fenol bileenlerin ve antioksidanlar覺n suya kar覺mas覺 ile daha sonra dekantörde yap覺lacak ayr覺ma ilemi s覺ras覺nda kaybolup gidecektir. Yüksek oranda fenol bileikler ve antioksidanlar istiyorsak mutlaka su temas覺n覺 en aza hatta hiç susuz ilem yapan makinelere geçmeliyiz. Böylece en sal覺kl覺 ve kaliteli zeytinya覺na ula覺rken zeytin karasuyunu da azaltarak çevre korumas覺na yard覺mc覺 olabiliriz.

 

                                                                             Serdar Öçten ÜNSAL